Polityka prywatności/Klauzula

Klauzula informacyjna

W związku  art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Empatio

 1. gen. Władysława Sikorskiego 8/78, 19-300 Ełk, NIP: 8481876938, REGON: 38578094000000, wpisana do KRS 0000824703 prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie, reprezentowaną przez: Annę Wielgat– prezes Zarządu
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Panią Anną Wielgat mailowo: wielgat@wp.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (Art.6 ust. 1 pkt c), f) oraz Art.9 ust. 2 pkt b) powyższego Rozporządzenia) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Empatio w Ełku zgodnie z wpisem do KRS.
 4. Okres ich przechowywania jest zgodny z przepisami prawa dotyczących w szczególności dokumentów podatkowych, administracyjnych oraz związanych z odpowiedzialnością cywilną.
 5. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i nie będą profilowane Pani/Pana dane osobowe.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Fundacji Empatio w Ełku.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zmiany, uaktualnienia swoich danych osobowych. Jednak nie może to uniemożliwić Administratorowi wykonywania zobowiązań wynikających z umów zawartych z Panią/Panem.
 9. Pani / Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach z realizacji projektów, w tym w szczególności spotkań, plenerów, imprez mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację w serwisie Facebook/ mediach społecznościowych oraz umieszczone na stronie internetowej www.fundacjaempatio.pl Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do dnia wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku, gdy do zawarcia umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, to nie podanie danych skutkować będzie brakiem  możliwości zawarcia umowy.
 11. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
 12. Fundacja Empatio informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.